NAMASKAR ,NAMASKAR

NAMASKAR ,NAMASKAR
WELCOME MY BLOG VIEWERS

THINK WE ARE SAME

Photobucket

नेपाली समय

"शादा जीबन उच्चा बिचार"

"शादा जीबन उच्चा बिचार"
NEPALI FLAG

नमस्कार, नमस्कार , नमस्कार

"मरेर जाने जीन्दगीमा मित्रता गास्नु पर्छ रे, रोएर मात्र हुँदैन केही हासेर बाच्नु पर्छ रे, दु:ख मा रुनु हुँदैन र सुखमा हास्नु हुँदैन रे, आसु र हासो, मिलन र बिछोड जीवन यस्तै हुन्छ रे, जीवनको हरेक क्षणमा मायाको न्यानो आभास मिली रहोस समयले जति नै टाढा पुर्याए पनि अबिरल यादहरु आईरहोस, पुरा होस तपाईंको मनको हरेक कामना ।।" भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।

शिव जी

शिव जी
HINDU RELIGION

महादेव पार्वती र गणेश

महादेव पार्वती र गणेश

राजा त्रिभुवनको अफिस

राजा त्रिभुवनको अफिस
Nepal's First President

Nepal's First President
Ram Baran Yadav

शाह कालमा बिदेशी पाहुनालाई सुताउने कोठा

शाह कालमा बिदेशी पाहुनालाई सुताउने कोठा

बैठक कोठा

बैठक कोठा

राजगद्दी सिहासन

राजगद्दी सिहासन

नारायणहिटी सङ्ग्राहालय

नारायणहिटी सङ्ग्राहालय
२०६५ देखी सर्बसाधारणलाई खुल्ला गरिएको हो ।

Tuesday, July 5, 2011

कविता - कुलदेउता पुजा

लेखक श्रेष्ठ बिजु

जोइन्ट बेस बलाद

परम्परा कुल जोगाउनलाई कुलदेउता पुजा गर्छन

इस्टमित्र खुसि पार्न खोजि कालो बोका बलि दिन्छन ..

एक आपसमा भेला भै कुलको सल्लाह गर्छन

ठुलो बडा को हो भनि मुलको पुजारी रोज्छन ..

पुजारीको अर्ति उपदेश कुलायनामा राख्छन

नयाँ आउने सदस्यले पुजारीको अर्ति मान्छन ..

परिवारको सदस्य मिलि भोज भतेर गर्छन

रोग भोग निको हुन्छ भनि विश्वास राख्छन ..

Monday, July 4, 2011

*****गजल *****n]vs >]i7 ljh'

k/b]lz e'dLaf6

l6;6 6fO{6 kfO{G6 nufO{ lx8\5f} le/]/ emf]nL

3/ sxfF xf] gfd s] xf] eG5f} ls lbn vf]nL ..

ss{] gh/ nfufpb} lx8\5f} af6f] lt/ 8'nL

lsg lx8\5f} To:tf] u/L cfˆgf] O{H5t e'nL ..

k9\g] n]Vg] pd]/df lsg lx8\5f} hyfeflj 7'nL

lhGbuLdf ?g' knf{ k5'O{ laut ;lDem ef]nL ..

cfkm' eGbf 7'nfsf] clt{ lng' l/; /fu kmfnL

;donfO{ a'emL sg v]Ng' k5{ lhGbuLdf xfnL ..

/fd|f] sfd u/L ;asf] ;fd' pRr agfpg' rf]nL

;dfhsf] gd'gf eO{ lhGbuLdf ;w} dgfp xf]nL ..

कविता ***जिन्दगी***


लेखक श्रेष्ठ बिजु

ईराकबाट

जिन्दगीको असफल कथा सुनाउनेलाई देख्दा मन हास्दो रहेछ

खहरे खोलाको भेल उर्लिएको देख्दा यो मन त्यसै झस्किदो रहेछ । ।

कसरी थाहा पाउने हो जिन्दगीको परिभाषा के हो भन्ने रहेछ

जिन्दगी बुज्नेलाई सिरिखंड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड रहेछ । ।

परिभाषा धेरैले दिए निचोड़ निकाल्न सक्ने कोही रहेनछ

जिन्दगीलाई बुझेर मै हु भन्नेहरु सधै भरी दोधारमा परि रहेछ । ।

जिन्दगी केही होईन भन्नेहरु पनी संसारमा हासिखेली बची रहेछ

जिन्दगीको शाब्दिक अर्थ खोज्नेहरु शताब्दिसंग सिंगारी खेली रहेछ । ।

आखिर कसरी बुझ्ने होत जिन्दगी भन्ने परिभाषा खोज्नै गार्हों रहेछ

पिउन सक्यो जिन्दगी जिउन सक्यो जिन्दगी विष जस्तै रहेछ । ।